Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup urządzeń do turystyki aktywnej i prozdrowotnej, oraz nowoczesnego manicure i pedicure.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy RPPM.02.02.01.22-270/20-00 numer deklaracji 199/20

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 147583,04zł
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 126614,12zł