Regulamin pobytu

§1 Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia
wyjazdu.
Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 11:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej
opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby.
Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość
wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 58 774 49 00
Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego
wyjazdu za dodatkową opłatą:

§2 Meldowanie i zasady odbioru kluczy
Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
Villa Buki zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była
zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokoju
rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i
utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.
Godziny pracy Villa Buki, ul. Bukowa 7a , 84-104 Jastrzębia Góra:
codziennie w godz: 08:00 – 16:00 w pozostałych godzinach kontakt telefoniczny pod nr
601 630 837
Wydanie kart do pokoi nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z
uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.
Przyjazd nocny: Istnieje możliwość zameldowania po godzinie 18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

§3 Parkowanie pojazdów
Do każdego pokoju przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu
zewnętrznym. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.
Parking jest niestrzeżony.

§4 Wymeldowanie i zdanie kart
Zdanie karty odbywa się w recepcji Villa Buki w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 11:00.
Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia
usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek
zniszczy własność Villa Buki zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie
roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez
obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia karty do pokoju goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 30,00 zł.

§5 Cisza nocna
Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do
przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego
zakłócenia spokoju Villa Buki ma prawo wezwać ochronę lub policję oraz nałożyć na Gości
karę pieniężną w wysokości 1000,00 zł doliczając ją do rachunku gościa.

§6 Odpowiedzialność za pokój
Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.
– W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty
odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu
wyjazdu gotówką lub kartą na ręce przedstawiciela Villa Buki. Za szkody wyrządzone przez
osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
– Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal.

§7 Zakaz palenia
Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500,00 zł, doliczana do rachunku gościa.

§8 Zmiana cen
Villa Buki zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

§9 Zwierzęta domowe
Zwierzęta nie są akceptowane, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem
obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

§10 Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie
można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Villa Buki rezerwuje sobie prawo
zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. Villa Buki ma prawo, w przypadku
wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również
przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów
niezależnych od Villa Buki nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez
Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już
wyświadczone.

§11 Awarie
Villa Buki zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej
zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki
decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.
Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Villa Buki (dostawa mediów, w tym TV oraz
Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do
rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój – klient zobowiązany jest
do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§12 Dane osobowe
Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w
celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach
promocyjnych Villa Buki. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym
podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach
promocyjnych.

§13 Rozliczanie minibaru
W każdym pokoju do dyspozycji gości oddane zostają wyposażone minibary. Stan minibaru
jest sprawdzany przez pokojową przy każdym serwisie. Pomiędzy serwisami Goście mają
możliwość uzupełnienia minibaru na życzenie. Korzystanie z minibaru następuje na
podstawie cennika zawartego w informatorze znajdującym się w pokoju. Rozliczenie
minibaru następuje poprzez wypełnienie formularza i zapisanie w nim ilości wykorzystanych
produktów. Stan podany przez gościa ze stanem faktycznym zostaje zweryfikowany przez
pokojową i podany recepcji w momencie wymeldowania. Wszelkie niezgodności wyjaśniane
i regulowane są na miejscu.

§14 Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Willa Buki.

§15 Postanowienia końcowe
– Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie
meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby Villa Buki ma prawo pobrać opłatę za
każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu
wniesionej wcześniej opłaty.
– Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Villa Buki nie
ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie
– osoby niezameldowane w obiekcie nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody obsługi
obiektu

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Villa Buki. Dokonanie rezerwacji jest
jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.